Решение на Комисията от 16 октомври 2006 година относно спешни мерки, прилагани към рибни продукти, внесени от Бразилия и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2006) 4819)Текст от значение за ЕИП.$