Дело C-82/14: Определение на Съда (шести състав) от 15 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Шеста директива 77/388/ЕИО)