asia C-26/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.7.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hessisches Finanzgericht — Saksa) — Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung v. Hauptzollamt Frankfurt am Main (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — 202 ja 203 artikla — Tuontitullit — Tullivelan syntyminen tullisäännösten vastaisten toimien takia — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 30 artikla — Tuonnin arvonlisävero — Verotettava tapahtuma — Tavaran maahantuonnin käsite — Vaatimus tavaran tulemisesta taloudelliseen vaihdantaan Euroopan unionissa — Kyseisen tavaran kuljettaminen toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa tullivelka on syntynyt)