PROPCELEX Директива на Съвета от 14 декември 1981 година за допълнение на Директиви 75/362/ЕИО, 77/452/ЕИО, 78/686/ЕИО и 78/1026/ЕИО относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи съответно за лекари, медицински сестри с общ профил, стоматолози и ветеринарни лекари по отношение на придобитите права