TITJUR Решение на Съда от 16 декември 1981 г. # Regina срещу Robert Tymen. # Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal (England) - Обединеното кралство. # Рибарство. # Дело 269/80. Tymen