Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 maja 2005 r.#A. H. Kuipers przeciwko Productschap Zuivel.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy.#Wspólna organizacja rynków - Mleko i przetwory mleczne - Rozporządzenie (EWG) nr 804/68 - Uregulowania krajowe, na podstawie których w zależności od jakości mleka mleczarnie dokonują potrąceń z ceny płatnej hodowcom krów mlecznych lub wypłaty dodatków na ich rzecz - Niezgodność.#Sprawa C-283/03. Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 maja 2005 r.