Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (текст от значение за ЕИП)