Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (публикуване на номерата на европейски документи за оценяване съгласно член 22 от Регламент (ЕС) № 305/2011)Текст от значение за ЕИП.