Ψήφισμα (EE) 2019/1498 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2019, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (ERA) για το οικονομικό έτος 2017