Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 113/1999 от 24 септември 1999 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$