Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/119 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 μέχρι την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν την ισχύ των αποφάσεων οι οποίες αφορούν την ισοδυναμία των σπόρων γεωμήλων προς φύτευση από τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 247]