Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 75, 2013m