Директива 2000/39/ЕО на Комисията от 8 юни 2000 година относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (текст от значение за ЕИП)