Заключение на генералния адвокат Mayras представено на28 май 1974 г.