Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 730/2006 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2006 για την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου και την πρόσβαση των πτήσεων εξ όψεως (VFR) άνω του επιπέδου πτήσης 195 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)