Решение на Комисията от 03/10/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8153 - WILMAR / BUNGE / BUNGE INDO-CHINA HOLDINGS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)