Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/662 на Комисията от 1 април 2016 година относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2017, 2018 и 2019 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (Текст от значение за ЕИП)$