Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investment) (Текст от значение за ЕИП)