Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8173 — CPPIB/OTPP/IDEAL/Arco Norte) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)