2013/195/ES: 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos praktinės sąlygos, vienodi formatai ir metodika, susiję su radijo spektro aprašu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2235) Tekstas svarbus EEE