Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8106 — Jones Lang Lasalle/Integral UK Holding) (Текст от значение за ЕИП)