Решение на Съвместния комитет за ЕИП № 157/1999 от 26 ноември 1999 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$