Препоръка на Съвета от 9 юли 2013 година относно националната програма за реформи на Франция за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Франция за периода 2012—2017 г.