Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия#ДЯЛ ВТОРИ - Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика#ГЛАВА VI - СНАБДЯВАНЕ#Раздел 6 - Специални разпоредби#Член 74