Писмен въпрос E-011722/11 Alyn Smith (Verts/ALE) до Комисията. Дефиниция на „стандартен резервоар“