Решение на Първоинстанционния съд (пети разширен състав) от 18 декември 1997 г.