Pfizer Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на8 октомври 1981 г. # Pfizer Inc. срещу Eurim-Pharm GmbH. # Искане за преюдициално заключение: Landgericht Hamburg - Германия. # Дело 1/81. TITJUR