Komission asetus (EY) N:o 2619/97, annettu 22 päivänä joulukuuta 1997, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen lopettamisesta