PROPCELEX Решение на Комисията от 24 март 2006 година относно определени защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар (нотифицирано под номер C(2006) 888)Текст от значение за ЕИП.