Заключение по съединени дела на генералния адвокат Capotorti представено на14 януари 1982 г. # Vincent Grogan срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 127/80. # Luigi De Pascale срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 164/80. # Dunstan Curtis срещу Комисия на Европейските общности и Европейски парламент. # Дело 167/80. # Длъжностни лица. TITJUR Grogan/Комисия