Διορθωτικό στην οριστική έγκριση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/150 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (ΕΕ L 48 της 24.2.2016)