Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно икономическото и социалното положение в Европейския съюз, приета на 478-ата му пленарна сесия