TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на6 юни 1985 г. # Maurice Pauvert срещу Сметна палата на Европейските общности. # Длъжностни лица - Повишение. # Дело 228/84. Pauvert/Сметна палата