Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1408 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2016, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Steirische Käferbohne (ΠΟΠ)]$