Регламент (ЕИО) № 2456/78 на Съвета от 19 септември 1978 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария с цел коригиране на някои тарифни спецификации$