Advernier и др./Комисия Заключение по съединени дела на генералния адвокат Rozès представено на10 ноември 1983 г. # Michel Advernier и други срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 211/80. # Maurice André и други срещу Комисия и Съвет на Европейските общности. # Съединени дела 219 до 228, 230 до 235, 237, 238 и 240 до 242/80. # Ivar Andersen и други срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 260/80. # Kirsten Andersen и други срещу Европейски парламент. # Дело 262/80. # Длъжностно лице - Корекция на таблицата на заплатите. TITJUR