Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/1999 z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny