Директива на Съвета от 18 март 1986 година за изменение на Директива 80/232/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно гамите от номинални количества и допустими номинални вместимости за някои продукти в опаковки за продажба на дребно PROPCELEX