Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/489, 19. märts 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1979 all) (EMPs kohaldatav tekst)