Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7869 — Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)