Директива 96/77/ЕО на Комисията от 2 декември 1996 година за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителитеТекст от значение за ЕИП.$