Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7919 — Sanofi/Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare Business) (Текст от значение за ЕИП)