C/2016/5679 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1616 на Комисията от 8 септември 2016 година за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на евентуалното преразглеждане на мерките за доброволното обвързано с производството подпомагане в сектора на млякото и млечните продукти за референтната 2017 г.