Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9883 — INEOS/BP Chemicals Business) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 402/01