Решение за изпълнение (ЕС) 2016/41 на Комисията от 14 януари 2016 година за изменение във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва (нотифицирано под номер С(2016) 41) (Текст от значение за ЕИП)