Становище на Комитета на регионите относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията