LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) Valmistelija: Nedzhmi Ali