/* */

Решение на Комисията от 22/04/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7968 - EQT SERVICES UK / KUONI TRAVEL HOLDING) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)