Zaak T-349/18: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk TurboPerformance — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”)