predmet T-349/18: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2019. — Hauzenberger protiv EUIPO-a (TurboPerformance) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije TurboPerformance — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)